• ადვოკატის მომსახურება სასამართლოს ყველა ინსტანციაში, ინტერესების დაცვა;
  • საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა ექსპერტიზა, სტატისტიკის კომპლექსური და ობიექტური ანალიზი; ასეთი შემთხვევების დისლოკაციების ადგილების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების დამუშავება; საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებით გამოწვეული მატერიალური ზარალის შეფასების მეთოდიკის დამუშავება;
  • პოტენციური საფრთხის მატარებელი ადგილების კონცენტრაციის „შავი წერტილების“ გამოკვლევა და მათი ლიკვიდაციის ღონისძიებათა შემუშავება;