• გადამზიდველთა კონსულტაცია სატრანსპორტო საქმიანობის შესახებ: კანონმდებლობა, საქმიანობისათვის საჭირო ნებართვები, სერტიფიკატები, დაშვების დოკუმენტები, პროცედურები, სახელმწიფო უწყებებთან და პროფესიულ ასოციაციებთან ურთიერთობა;
  • სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვა/გადაყვანების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოება და ლოგისტიკა საერთაშორისო და შიდა გადაზიდვა/გადაყვანებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის შესახებ დეტალური კონსულტაციები;
  • არაგაბარიტული და ზენორმატიული დატვირთვების შემთხვევაში სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება, პროცედურების საქმისწარმოებაში კონსულტაციები და გადაზიდვის ორგანიზება;
  • სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ კონსულტაციები; საჭირო დოკუმენტებითა და ეკიპირების ელემენტებით მომარაგება;